Cuirimid réimse fairsing agus tarraingteach de ghníomhaíochtaí ar fáil le deis a thabhairt do gach uile dhalta a réimsí spéise agus a dtallainn féin a fhorbairt agus le deiseanna a thabhairt do na daltaí a scileanna sóisialta a fhorbairt. Cuirtear an dea-bhail fhisiciúil chun tosaigh trínár bpolasaí bia folláin agus trí rannpháirt ghníomhach a thabhairt do na daltaí i ngníomhaíochtaí spóirt. Tá aird ar leith ar na cluichí Gaelacha i nGaelcholáiste Dhoire agus táimid ag obair go dlúth le CLG Dhoire lena chinntiú go bhfuil fáil ag ár scoil ar áiseanna, ar chóitseáil agus ar rannpháirtíocht i gcomórtais.

Bíonn deis ag na daltaí fosta bheith ag gabháil don chispheil, don bhadmantan, don leadóg bhoird, don bhoghdóireacht agus don churachóireacht. Tá rochtain ag an Ghaelcholáiste ar an 22 acra de pháirc thimpeallachta an Chaisleáin mar ar féidir dul ag taiscéaladh, ar shiúlóidí dúlra agus ag treodóireacht. Tá áiseanna den scoth ar fáil ag daltaí an Ghaelcholáiste san Ionad Spóirt atá buailte leis an Chaisleán - halla mór spóirt, seomra gleacaíochta, pinniúir liathróid láimhe, cúirt chispheile/mionpháirc 3G amuigh faoin aer. Tá fáil ag an Ghaelcholáiste fosta ar pháirc pheile féir Ghaelscoil Neachtain. Tá teagasc ceoil ar fáil ar uirlisí éagsúla lena chur ar chumas na ndaltaí a dtallann ceoil a fhorbairt agus cur isteach ar scrúduithe Grádaithe le Coláiste Ceoil Londan. Faigheann na daltaí deiseanna oiliúna agus rannpháirtíochta i gcomórtais cheoil, drámaíochta agus tallainn ar nós Scléip agus Siamsa, na comórtais cheoil agus tallainn do dhaltaí i ngach Gaelcholáiste in Éirinn.

 

 

We offer an exciting and extensive range of activities to provide something for everyone to foster their interests and talents and affording opportunities to pupils to develop their social skills. Physical well-being is promoted through our healthy-eating policy and actively engaging pupils in sporting activities. Gaelic games are valued in Gaelcholáiste Dhoire and we work closely with Derry GAA to ensure that our school has access to facilities, coaching and participation in tournaments.

Pupils have also access to basketball, badminton, table-tennis, archery and canoeing. Gaelcholáiste Dhoire has access to the adjoining 22 acres of the Castle environmental park which affords opportunities for exploring, nature walks and orienteering. The Sports Pavilion which is adjacent to The Castle, offers excellent facilities to the pupils of the Gaelcholáiste:- large sport’s hall, gym, handball courts, outdoor 3G basketball court/ mini pitch. The school also has access to the grass football pitch at Gaelscoil Neachtain. Music tuition is available in a variety of instruments which allow the pupils to further develop their talents and be entered into Graded examinations with the London College of Music. Pupils are prepared for and participate in music, drama and talent competitions such as ‘Scléip’ and ‘Siamsa’, the All-Ireland talent and music competitions for pupils in all the Gaelcholáistí in Ireland.